Aktualności

UWAGA !

W związku z zagrożeniem COVID -19  / SARS-CoV-2 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.

REJESTRACJA  PACJENTÓW - TYLKO TELEFONICZNA  tel 52 583 80 30

Porady lekarskie  udzielane są w formie teleporady. Jeśli stan pacjenta wymaga wizyty w przychodni,  zostanie  wyznaczona konkretna godzina.

Przepisywanie leków - zamówienia  przyjmowane są telefonicznie / poprzez formularz zamówienia na stronie www.przychodnia-osowa.pl  Kod do e-recepty otrzymają Państwo SMS'em.

 

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń, ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo.

 

02.10.2015
Aktualnie prowadzone programy profilaktyczne

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Warunki kwalifikacji do programu:
Program kierowany jest do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

Zakres wykonanych świadczeń:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego,
 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI),
 • wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje : badanie przedmiotowe oraz ocenę czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenę globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE, edukację zdrowotną oraz decyzję co do dalszego postępowania,
 • informacja o wynikach badania oraz zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Efekty:
Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.
Badania są wykonywane przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujące się do programu mogą z niego skorzystać u swojego lekarza rodzinnego.


Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POCHP)

Warunki kwalifikacji do programu:

 • wiek powyżej 18 r.ż. u osób palących tytoń – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego,
 • wiek 40-65 r.ż. u osób, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyka POCHP.
 • Zakres wykonanych świadczeń:
 • zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu,
 • badanie pacjenta: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego,
 • badanie spirometryczne (w ramach profilaktyki POCHP w grupie wiekowej 40-65 lat),
 • edukacja w zakresie skutków palenia tytoniu,
 • porada antytytoniowa,
 • prowadzenie terapii odwykowej.

Efekty:
Cele programu to zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia do tytoniu
Badania można wykonać w ramach programu w poradniach POZ posiadających kontrakt z NFZ na ich realizację . Nie jest wymagane skierowanie.

Placówki w Bydgoszcz:

PRZYCHODNIA "ŁOMŻYNSKA"  BYDGOSZCZ ŁOMŻYŃSKA 51A (52) 361 49 10
PRZYCHODNIA "ŚRÓDMIEŚCIE"  BYDGOSZCZ KOŁŁĄTAJA 9 (52) 322-88-51

Program profilaktyki gruźlicy

Warunki kwalifikacji do programu:
 W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) długotrwałe bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) długotrwałą chorobę,
d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
e) bezdomność.
Wymagane jest pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zakres wykonanych świadczeń:

 • wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przekaże pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskaże tryb dalszego postępowania, w tym poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Efekty:

Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy.
Badania można wykonać w ramach programu w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ. Pielęgniarka POZ dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą, ale można też samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu. Nie jest wymagane skierowanie.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Warunki kwalifikacji

Zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.
WYKONUJĄCY - położna POZ lub lekarz ginekolog

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
-wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,
- pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania,
-edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,
-po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,
- w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy poradni ginekologicznej

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.


pokaż wszystkie wiadomości ››